Home Nieuwe artikelen Mijn account Winkelwagen Contact

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden:

HAYFOOD

Deze algemene voorwaarden van Hayfood zijn te vinden op www.hayfood.nl.

1. ALGEMEEN

1.1 Hayfood gevestigd in Utrecht met inschrijfnummer K.v.K. 52039331  zal in deze algemeene voorwaarden worden aangeduid als Hayfood.
Het contactpersoon of de klant zal in deze algemeene voorwaarden worden aangeduid met afnemer/klant.

1.2 Bestellingen in deze algemeene voorwaarden zullen worden aangeduid met opdrachten.
Electronisch of schriftelijk bevestigde opdrachten zullen in deze algemeene voorwaarden worden aangeduid met overeenkomsten.

1.3 Af te leveren goedereen diensten zullen in deze algemeene voorwaarden worden aangeduid met producten.

1.4 Hayfood houdt zich alleen bezig met opdrachten,leveringen en diensten op het gebied van houdbaare levensmiddelen.

1.5 ’Code’: een combinatie van gebruikersnaam en wachtwoord of andere code die door een Klant wordt gebruikt om zich te identificeren en in te loggen;


2. Toepasselijkheid.

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle transacties en overeenkomsten tussen Hayfood en afnemer en op alle producten, aanbiedingen, offertes en facturen van Hayfood.

2.2 Hayfood kan extra voorwaarden hanteren afhankelijk van de aangeboden producten. Deze worden vooraf kenbaar gemaakt en vallen ook onder deze algemene voorwaarden.

2.3 Afwijkingen op deze algemene woorwaarden kunnen uitlsuitend schrijftelijke met Hayfood worden overeengekomen en hebben alleen betrekking op dexbetreffnde overeenkomst.

2.4 Bepalingen uit deze voorwaarden zijn niet van toepassing, indien mocht blijken dat deze in strijd zijn of komen met enige wettelijke bepalingen van huidig of toekomstig recht. Indien een bepaling op deze grond onder omstandigheden nietig zou zijn, geldt de voor Hayfood gunstigste regeling en blijven alle overige bepalingen onverkort van kracht.

2.5 Als de afnemer ook algemene voorwaarden hanteert en deze in strijd zijn met de algemene voorwaarden van Hayfood, dan prevaleren de algemene voorwaarden van Hayfood boven die van de afnemer.

3. Opdracht

3.1 De Klant is ten opzichte van Hayfood volledig verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens vermeld in de opdracht. Een gedane opdracht bindt de Klant.

3.2 Hayfood biedt de afnemer de mogelijkheid om elektronisch opdrachten te plaatsen. Een opdracht die elektronisch wordt geplaatst, heeft dezelfde bindende waarde als een door de afnemer schriftelijke of mondelinge gegeven opdracht.

3.3 Hayfood is gerechtigd om volledig te vertrouwen op de inhoud en vorm van opdrachten, die worden geplaatst met gebruik van de Code van een Klant. Hayfood is bijgevolg gerechtigd om aan de Klant wiens Code werd gebruikt te leveren, te factureren en van deze Klant betaling te verlangen met betrekking tot de opdrachten geplaatst met zijn Code. De Klant is volledig en alleen verantwoordelijk voor het gebruik en de geheimhouding van de door de Klant gekozen Code.

3.4 In geval van verlies of misbruik van de Code ten gevolge waarvan Hayfood schade lijdt, dient de Klant Hayfood hiervoor schadeloos te stellen. In het bijzonder dient de Klant bij verlies, bij misbruik of bij poging tot misbruik van de Code, Hayfood onmiddellijk nadat de Klant daarvan kennis heeft of had moeten hebben op de hoogte te brengen en alle nodige maatregelen te nemen ten einde de gevolgen hiervan tot het uiterste te beperken.

4. Offertes

4.1 Offertes zijn altijd geheel vrijblijvend, tenzij anders schriftelijk overeengekomen met de afnemer.

4.2 Tekeningen, afbeeldingen en andere gegevens omtrent afmetingen, gewichten, kleuren enz. gelden slechts bij benadering. Afwijkingen van de werkelijkheid kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

4.3 Vermelde prijzen van producten op de website, in prijslijsten of in brochures zijn geen offertes.

4.4 Mondelinge overeenkomsten en afspraken zijn geen offertes. Pas als schriftelijke bevestiging heeft plaatsgevonden is er sprake van een offerte.

4.5 De geldigheidstermijn is vermeld op offertes en geeft de periode vanaf de offertedatum aan waarin de offerte geldig is.

4.6 Een overeenkomst komt pas tot stand nadat Hayfood de opdracht per e-mail heeft bevestigd, of er door levering te kennen geven is gegeven dat Hayfood de opdracht heeft geaccepteerd.

4.7 De orderbevestiging van Hayfood is doorslaggevend voor de omvang van de levering en de verdere inhoud van de overeenkomst.

5. Prijzen

5.1 Alle prijzen zijn, tenzij schriftelijk anders overeengekomen: inclusief BTW, in Euro’s en exclusief vracht in bedrijfsstelling en instructies als ook andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

5.2 In geval van aantoonbare wijziging van een of meer van de kostprijs bepalende factoren zoals inkoopprijzen, koersen, lonen, betalingen, rechten, lasten, vrachten en dergelijke na totstandkoming van de overeenkomst, is Hayfood gerechtigd de overeengekomen prijzen dienovereenkomstig te wijzigen, een en ander voor zover zulks niet bij de Wet is verboden en ongeacht of de wijziging voor Hayfood al dan niet voorzienbaar was ten tijde van het sluiten van de overeenkomst.

5.3 Kortingen worden geacht telkens eenmalig te zijn verleend. Eerder verleende kortingen binden Hayfood op geen enkele wijze voor een latere overeenkomst.

5.4 Administratiekosten, annuleringskosten, orderkosten, vracht- of verzendkosten, retourbehandelingskosten en opslagkosten kunnen apart in rekening worden gebracht.

5.5 Er kunnen geen rechten worden ontleend aan prijzen, die niet in een offerte of overeenkomst zijn vermeld.


6. Betaling

De betaling dient te geschieden door een wijze zoals door Hayfood aangegeven ten tijde van het aangaan van de overeenkomst. Betalingen door de Klant zullen allereerst tot voldoening van verschuldigde rente en/of (invorderings)kosten en vervolgens tot voldoening van de oudste openstaande facturen.


7. Levering

7.1 Indien overeengekomen is dat de leveringen in fasen zal plaatsvinden zal door Hayfood aan de Klant per deellevering verzendkosten in rekening worden gebracht.

7.2 Levertermijnen zijn echter bij benadering en niet bindend voor Hayfood. Het verstrijken van de levertijd betekent dan ook niet dat Hayfood op enige wijze aansprakelijk kan worden gehouden of rechtswege in verzuim is. Afnemer heeft dan ook geen recht op ontbinden van de overeenkomst.

7.3 Bij het overschrijden van de leveringstermijn met meer dan 1 maand is afnemer gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

7.4 Gebreken, transportschade.
De Klant is gehouden de goederen onverwijld na aanlevering zowel op beschadigingen als op duidelijke gebreken te controleren. De gebreken dienen de transportondernemer (bijvoorbeeld de pakketdienst of expediteur) onverwijld te worden medegedeeld en op de vrachtpapieren te worden aangetekend. Bovendien dienen gebreken en transportschade Hayfood binnen 5 kalenderdagen na de goederenafgifte schriftelijk door de Klant te worden medegedeeld. De beschadigde goederen blijven bij de Klant, totdat zij door een deskundige van Hayfood beoordeeld zijn. Latere reclamaties dan hier genoemd worden niet door Hayfood geaccepteerd.

7.5 Indien de bestelling niet op het door de Afnemer opgegeven adres wordt geleverd, kan deze de bestelling, bij levering door TNT post, op het dichtstbijzijnde postkantoor afhalen. Bij levering door TNT post zijn de algemene voorwaarden van TNT post eveneens van toepassing. Indien Afnemer een gekoeld product heeft besteld, dient dit onverwijld te worden opgehaald. De Leverancier kan een optimale koeling tot 36 uur na verzending garanderen.

7.6 Verzending en overdracht van risico
Het risico van verlies of beschadiging van het product die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de klant over op het moment waarop deze aan de klant juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van de klant of van een door de klant aan te wijzen derden wordt gebracht.


8. Betalingen

8.1 Indien de Afnemer kiest voor een betaling middels overschrijving, dient het verschuldigde bedrag binnen 10 dagen via overboeking op een door Leverancier aan te wijzen bank- of girorekening te worden voldaan. Indien deze termijn wordt overschreden, zal de bestelling van Afnemer worden verwijderd.

8.2 Gelet op de natuurlijke structuur van diverse producten is het niet altijd mogelijk het uiteindelijke gewicht exact te bepalen. Prijswijzigingen die tot stand komen als gevolg van gewichtstoename, worden te allen tijde doorberekend aan Afnemer. De bestelling wordt pas verstuurd op het moment dat het resterende bedrag is betaald. De prijsverhoging zal aan de Afnemer electronisch/schriftelijk worden medegedeeld.


9. Afkoelperiode

9.1 Voedingsmiddelen kunnen door de Afnemer niet worden geretourneerd. Voor alle non-food producten geldt dat deze binnen 7 werkdagen met voorafgaande toestemming van Leverancier kunnen worden geretourneerd, mits de verpakking niet is beschadigd. De verzendkosten komen in dit geval voor rekening van de Afnemer.

9.2 Zonder voorafgaande schriftelijke ontbinding door afnemer is Hayfood niet verplicht retourzendingen van afnemer te accepteren.

9.3 Bij retourzending worden de producten voor rekening en risico van de afnemer teruggezonden.

9.4 Producten dienen in ongeschonden, oorspronkelijke verpakking en compleet met alle toebehoren te worden geretourneerd.

9.5 Het product dient zorgvuldig en deugdelijk verpakt te zijn voor transport zonder stickers, stiftvermeldingen etc. Indien het product onzorgvuldig is verpakt, kunnen kosten voor herverpakking en reparatie worden doorberekend, omdat het product anders niet meer verkoopbaar is.


10. Garantie.

10.1 Hayfood staat garant voor de kwaliteit van haar producten en diensten, met dien verstande dat de garantie niet verder gaat dan in de hierna volgende bepalingen is vermeld.

10.2 De garantie op de producten is geldig tot het houdbaarheid datum, welke is aangegeven op de verpakking.

10.3 Bij het ontevredenhied kunnen de producten ongeopend/ongebruikt binnen 7 dagen geretourneerd worden. Hievoor dient de afnemer vooraf een schriftelijk toesteming te ontvangen. De kosten van de retour zendingen komen op de rekening van de afnemer.

11. Aansprakelijkheid.

11.1 Verdere aanspraken van de Klant, in het bijzonder een aanspraak op vergoeding van schade welke niet aan de geleverde goederen zelf is ontstaan, zijn uitgesloten, tenzij deze berusten op opzet of grove nalatigheid aan de zijde van Hayfood.

11.2 Iedere aansprakelijkheid vanHayfood wordt beperkt tot de onder de overeenkomst vallende, voorzienbare schade. Alle aanspraken op schadevergoeding zijn in ieder geval beperkt tot de waarde van de order met een maximum van € 5000,- of beperkt tot de schade welke door de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering vanHafood is gedekt en door de verzekering wordt uitgekeerd.

11.3 De aansprakelijkheid voor productiestilstand, gede
rfde winst, gederfd gebruik, gederfde overeenkomsten en alle andere economische of (in)directe (gevolg)schade wordt uitgesloten.


12. Herroepingsrecht.

12.1 De Klant is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. De Klant heeft het recht zonder opgaaf van redenen een herroepingsrecht uit te oefenen van zeven (7) werkdagen na aflevering van het product in kwestie. Van dit herroepingsrecht zijn uitgezonderd software/houdbaare levensmiddelen/drank. Alle producten dienen wel in de originele verpakking geretourneerd te worden.

12.2 De Klant kan alleen gebruik maken van zijn herroepingsrecht indien de producten compleet, onbeschadigd, ongebruikt zijn en in de originele verpakking worden geretourneerd. De retourzending dient uiterlijk op de 14e dag na aflevering van het product in kwestie in het bezit vanHayfood te zijn. De terug te zenden producten dienen voldoende te zijn gefrankeerd. Het risico van verzending en het bewijs daarvan berusten bij Klant.

12.3 Indien de Klant van het herroepingsrecht, zoals vermeld in de vorige leden gebruik heeft gemaakt, dan draagt Hayfood zorg voor terugbetaling binnen 30 dagen van het door de Klant betaalde aankoopbedrag.


13. Bescherming persononsgegevens.

13.1 Hayfood deelt de Klant hierbij mede dat zij de in het kader van de bedrijfsvoering verkregen persoonsgegevens volgens de bepalingen van de Nederlandse wet op de bescherming persoonsgegevens verwerkt.


14. Toepasselijk recht en forumkeuze

Op alle tussen Hayfood en de Klant gesloten overeenkomsten en de daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Alle geschillen voortvloeiende uit of verbandhoudende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zullen voor zover de wet zulks toelaat, worden beslecht door de bevoegde rechter te Utrecht of de in de woonplaats van de Klant bevoegde rechter, naar keuze van Hayfood, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen vormt Utrecht de plaats van nakoming.
Hayfood behoudt zicht het recht voor deze voorwaarden tussentijds te wijzigen. 

Ga verder

Winkelwagen
Uw winkelwagen is leeg
Bestellingen vanaf € 149,95 worden gratis verzonden binnen Nederland.
Nieuws

 

 

 

Nieuwe Producten
Speciale aanbiedingen
Meest verkochte
01)  Gecondenseerde zoete melk
02)  Quark "Tworog Derewenskaja" 15%
03)  Quark "Tworog Derewenski" 30%
04)  Baltika bier nr. 7
05)  Quark (Syrok)
06)  Bier Baltika Nr.3
07)  Bier Baltika nr. 5
08)  Frisdrank "Tarxun/mint"
09)  Zonnebloempitten
10)  Quark bars "Syrok"
11)  Quark bars "Syrok"
12)  Boekweit "Grechka"
13)  Borjomi
14)  Soda
15)  Gekokte worst "Doktrskaja Surpriz"
16)  Gekookte en gezoete gecondenseerde melk.
17)  Lawash
18)  Ijs "sandwich Plombirs"
19)  Triticum (Adjar) Armenie
20)  Quark (Syrok)
 
 
 

Copyright © 2018 Hayfood
Powered by osCommerce - © created by Chair-man.nl